PRIVACYBELEID

TUBES Gifts respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid van volledige transparantie met onze klanten geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking middelen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Definities 

1. Website (hierna: "Website") www.tubesgifts.com.

2. Partij verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): TUBES Gifts, gevestigd te Franciscusweg 14, 1216 SK Hilversum, Nederland, KvK-nummer: 864416726.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – Website content

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand neming van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

 

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de website kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

- De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren
- Alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
- De website tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website.

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor tegen u ingestelde gerechtelijke procedures:

Wegens het gebruik van de website of de via het internet toegankelijke diensten wegens schending van de voorwaarden van dit privacybeleid. 

3. De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van latere (rechts)handelingen tegen de controller.

4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

 

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door TUBES Gifts en (een) externe verwerker(s).

2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@tubesgifts.com

3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.

4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.

2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens de verplichte aard ervan aangeven.

 

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: hello@tubesgifts.com

2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website op persoonsgegevens van andere betrokkenen stuit, dient u zich te onthouden van opslag, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De gegevensverzamelaar is onder deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 - Gegevensbehoud

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

 

Artikel 11 – Cookies

Zie “Cookieverklaring”

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de inzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve als een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Klantenservice, hello@tubesgifts.com

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gecertificeerd
   • met IFS & BIO
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Made in Europe
   • Producten uit Europa
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Uniek en innovatief
   • Single serve solution
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 100% Personaliseerbaar
   • Van tube tot verpakking