TUBES Gifts B.V.

Algemene voorwaarden

30-03-2023

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen, die ook in het meervoud en/of enkelvoud voorkomen, de gegeven betekenis, tenzij uit de aard of de bedoeling van de bepalingen een andere betekenis voortvloeit.

1. Tubes Gifts: Tubes Gifts B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, adres Franciscusweg 14, 1216 SK Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 87821362.
2. Medecontractant: iedere (rechts)persoon met wie Tubes Gifts een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de medecontractant als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: elke tussen Tubes Gifts en de Medecontractant gesloten overeenkomst waarbij Tubes Gifts tegen betaling gehouden is Producten te verkopen en te leveren.
5. Producten: een krachtens de overeenkomst door Tubes Gifts aan de Medecontractant te leveren artikel of stof, waaronder, doch niet uitsluitend, in Tubes Gifts verpakte consumptieartikelen, die al dan niet door de Medecontractant aan Tubes Gifts ter beschikking zijn gesteld.
6. Website: www.tubesgifts.com. 
7. Schriftelijk: communicatie schriftelijk, communicatie per e-mail of enig ander communicatiemiddel dat naar de huidige stand van de techniek en opvattingen in het maatschappelijk verkeer als zodanig kan worden aangemerkt.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod of propositie van Tubes Gifts en elke gesloten overeenkomst.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant, hoe ook omschreven, zijn niet van toepassing op de overeenkomst, tenzij en voor zover deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Medecontractant, voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat ook de algemene voorwaarden van de Medecontractant op de overeenkomst van toepassing zullen zijn, geldt uitsluitend het gestelde in de onderhavige algemene voorwaarden.
3. Van de bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 3. | VOORSTEL EN HET MAKEN VAN AFSPRAKEN

1. Elke aanbieding en elk propositie van Tubes Gifts is vrijblijvend, zelfs indien een termijn voor aanvaarding van de aanbieding of het voorstel is vermeld. Tubes Gifts moet een aanvaarde bestelling of aankooporder van medecontractant opnieuw bevestigen om een juridisch bindend Contract met de medecontractant te vormen.
2. De medecontractant kan geen rechten ontlenen aan een Contract dat gebaseerd is op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de medecontractant.
3.  Deze ALGEMENE VOORWAARDEN kunnen worden gedownload van de Website en zijn van toepassing op elk Contract.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tubes Gifts nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod of offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien de aanvaarding door de medecontractant afwijkt van het aanbod van Tubes Gifts, komt het Contract niet met deze afwijking overeen, tenzij Tubes Gifts deze afwijking uitdrukkelijk bevestigt.
6. Tubes Gifts mag de financiële positie van de Medecontractant onderzoeken. Tubes Gifts behoudt zich het recht om een Contract te annuleren en te beëindigen indien zij reden heeft om aan te nemen dat de Medecontractant zijn contractuele verplichtingen niet tijdig zal nakomen.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE MEDECONTRACTANT EN BESTELLINGEN OP MAAT

1. Wanneer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, Productverpakkingen in enige mate worden gemaakt volgens de specificaties van de Medecontractant (hierna: maatwerk bestellingen), garandeert de Medecontractant dat hij Tubes Gifts binnen een redelijke termijn alle zaken (waaronder eventueel door de Medecontractant te leveren verbruiksartikelen) en informatie (waaronder eventueel door de Medecontractant te leveren logo's) die redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht voor de nakoming van het Contract, volledig en, indien van toepassing, op een door Tubes Gifts voorgeschreven wijze zal verstrekken of ter beschikking zal stellen.
2. Eventuele specificaties van de Medecontractant die Tubes Gifts nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling moeten door de Medecontractant per e-mail worden verstrekt. Logo's te drukken op tubes zullen door de medecontractant in .eps bestanden per e-mail aan Tubes Gifts moeten worden bezorgd. De levering van de in Tubes Gifts te verpakken consumptieartikelen is voor rekening en risico van de Medecontractant.
3. Maatwerk bestellingen zijn gebaseerd op de door de medecontractant bevestigde specificaties. De medecontractant garandeert de juistheid van de geleverde specificaties en, in geval van toepassing, de geschiktheid van de door de medecontractant geleverde te consumeren artikelen om door Tubes Gifts in tubes te worden verpakt. In dit verband vrijwaart de medecontractant Tubes Gifts voor alle aanspraken die derden zouden kunnen doen gelden.
4. De medecontractant garandeert dat de door hem ter uitvoering van de overeenkomst verstrekte informatie, waaronder merken, logo's en dergelijke, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Door het verstrekken van de hier bedoelde informatie verklaart de medecontractant dat hij gerechtigd is Tubes Gifts toe te staan deze te verwerken ter uitvoering van de bestelling. In dit verband vrijwaart de medecontractant Tubes Gifts voor alle aanspraken die derden zouden kunnen doen gelden.
5. Verschillen tussen enerzijds de van de medecontractant ontvangen specificaties en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt geproduceerd en geleverd, kunnen voor de medecontractant geen aanleiding geven tot klachten, schadevergoeding, opschorting of ontbinding van het Contract of schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
6. Indien de medecontractant van plan is om eerder getekende bestellingen naar beneden bij te stellen, is de medecontractant verplicht om onmiddellijk contact op te nemen met Tubes Gifts en deze op de hoogte te stellen. Tubes Gifts zal de medecontractant dan informeren over het stadium van de bestelling en de mogelijkheden en gevolgen van afbouw. Tubes Gifts heeft het recht de gederfde winstmarge en de kosten die gepaard gaan met de inkrimping van de bestelling (zoals, maar niet beperkt tot, kosten van grondstoffen, kosten van de reservering van de productielijn, drukwerk, gereserveerde tubes, etc.) aan de Medecontractant in rekening te brengen.
7. Niettegenstaande enige tegengestelde taal in de aankooporder van de medecontractant, is elke aankooporder onderworpen aan aanvaarding door een bevoegde werknemer van Tubes Gifts en wordt elke transactie uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Alle bijkomende of andere voorwaarden voorgesteld door de medecontractant worden automatisch verworpen, tenzij Tubes Gifts er uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

 

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

1. De door Tubes Gifts in de offerte, het voorstel, de webwinkel of anderszins opgegeven en/of afgebeelde kenmerken van te leveren Producten kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Alle afwijkingen in de kenmerken van de Producten die de Medecontractant redelijkerwijs geacht moet worden te dulden, zoals kleine verschillen in kleur, afmetingen, gewicht en smaak, worden als onbetekenend beschouwd. De aanwezigheid van onbeduidende afwijkingen vormt voor de Medecontractant geen aanleiding tot het indienen van een klacht, het opschorten van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, het ontbinden van de Overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
2. De medecontractant is er zich van bewust dat wijn een natuurproduct blijft, waarvan de kwaliteit tijdens het transport en de opslag kan wijzigen. Tubes Gifts moet immer in de gelegenheid worden gesteld een Product kosteloos te vervangen wanneer een aantoonbaar en bewezen kwaliteitsverlies het gevolg is van de verwerking ervan door Tubes Gifts.

 

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

1. Op alle bestellingen zijn de Incoterms ExWorks van toepassing. 
2. Indien Tubes Gifts het vervoer van de Producten regelt, geldt het factuuradres als afleveradres indien het afleveradres niet door de Medecontractant is opgegeven. Het risico van verlies en of beschadiging van de Producten ten gevolge van het vervoer ervan is voor rekening van medecontractant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door Tubes Gifts.
3. Tubes Gifts behoudt zich het recht om bestellingen in gedeelten te leveren.
4. Indien de leveringstermijn door Tubes Gifts wordt overschreden, geeft dit de medecontractant in geen geval het recht te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen of te weigeren de krachtens het Contract verschuldigde bedragen aan Tubes Gifts te betalen. Indien Tubes Gifts bijkomende kosten maakt die zij anders niet zou hebben gemaakt indien de Producten op het voorziene tijdstip van levering zouden zijn aanvaard, zullen deze kosten aan de medecontractant worden aangerekend. Deze kosten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, eventuele extra kosten in verband met meerdere pogingen tot levering of door Tubes Gifts berekende redelijke kosten voor opslag van de Producten.
5. De Medecontractant zal zorg dragen voor het tijdig verstrekken van informatie omtrent facturering, inclusief eventuele specifieke betalingskenmerken zoals inkoopordernummers (PO-nummers) en/of kostenplaats(en), zodanig dat de levering van Producten geen vertraging oploopt. Tubes Gifts kan pas met de Productie beginnen als deze informatie beschikbaar is of als Tubes Gifts als leverancier in de leverancierssystemen is geaccepteerd. De Medecontractant zal zorg dragen voor het tijdig aanleveren van de overeengekomen specificaties, zodanig dat de levering van Producten geen vertraging oploopt.
6. Tubes Gifts behoudt zich het recht voor maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren in geval van producten, die speciaal ten behoeve van Medecontractant zijn vervaardigd, c.q. speciaal zijn samengesteld. Tubes Gifts is niet in verzuim wegens minder dan het aantal overeengekomen producten wanneer de medecontractant in gebreke blijft bij de levering van de vereiste en overeengekomen inhoud. In dat geval wordt het Contract volledig gefactureerd.

 

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN DRUKWERK

1. Indien Tubes Gifts opdracht krijgt tot levering van producten, die speciaal ten behoeve van de Medecontractant zijn vervaardigd of samengesteld, is de Medecontractant verplicht direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit ter verzending aan te leveren.
2. Tubes Gifts is uitsluitend verplicht medecontractant vooraf een digitale drukproef ter goedkeuring toe te zenden indien dit door de medecontractant schriftelijk is verlangd alvorens de opdracht te verstrekken. In dat geval verplicht Tubes Gifts zich om uiterlijk vier weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef aan Co-Contractant te overleggen, die geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de digitale drukproef is gereageerd.
3. Alle kosten van de digitale drukproef, het model, het monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 8. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. Tubes Gifts spant zich in om de doorlooptijden en/of leveringstermijnen waartoe zij zich met de medecontractant heeft verbonden, na te komen. Deze termijnen zijn slechts indicatief en geen bindende termijnen. Tubes Gifts kan niet geacht worden in verzuim te zijn alvorens de Medecontractant schriftelijk heeft meegedeeld dat Tubes Gifts in verzuim is en die mededeling een redelijke termijn bevat om het verzuim te herstellen of te vervangen en dat Tubes Gifts na het verstrijken van die termijn nog steeds in verzuim is.
2. Indien Tubes Gifts voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de medecontractant te verstrekken gegevens, gaan de in het vorige lid bedoelde doorlooptijden en leveringstermijnen niet eerder in dan nadat Tubes Gifts deze gegevens heeft ontvangen.
3. Tubes Gifts is voor de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk van tijdige levering van materiaal door derden. Bij niet tijdige levering van genoemde materialen kan Tubes Gifts niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende langere levertijd van de Producten. Tubes Gifts zal de medecontractant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 

ARTIKEL 9. |INSPECTIE EN KLACHTEN

1. De Medecontractant dient bij aflevering, of onmiddellijk daarna, te onderzoeken of aard en hoeveelheid van de Producten overeenstemmen met de Overeenkomst. Indien naar het oordeel van de Medecontractant de aard en/of hoeveelheid van de Producten niet overeenstemt met het Contract, dient hij dit op het moment van de levering of onmiddellijk daarna aan Tubes Gifts te melden, voorzien van de exacte specificaties, waaronder foto's, batchcode, verpakking, enz.
2. Indien er sprake is van gebreken die op het moment van levering redelijkerwijs niet gezien of onderkend hadden kunnen worden, dient de Medecontractant deze binnen twee dagen nadat hij van het bestaan van de gebreken op de hoogte is geraakt, dan wel binnen twee dagen nadat hij redelijkerwijs van de gebreken op de hoogte had kunnen raken, schriftelijk aan Tubes Gifts te melden.
2. Indien de Medecontractant zijn klacht niet binnen de hiervoor genoemde termijn van twee dagen kenbaar maakt, doet de klacht geen enkele verplichting van Tubes Gifts jegens de Medecontractant ontstaan.
3. Ook indien de Medecontractant wel tijdig reclameert, is hij verplicht de factuur van Tubes Gifts tijdig te voldoen.
4. Na ontdekking van enig gebrek is medecontractant verplicht het gebruik en/of de verdere levering aan derden van de betreffende Producten onverwijld te staken.

 

ARTIKEL 10. | OVEREENSTEMMING

1. Productgebreken als gevolg van een externe oorzaak of als gevolg van andere omstandigheden die niet aan Tubes Gifts kunnen worden toegeschreven, vormen geen gronden voor klachten.
2. De medecontractant heeft geen recht op teruggave van de Producten. Indien er sprake is van een tekortkoming en de medecontractant tijdig een klacht heeft ingediend bij Tubes Gifts overeenkomstig artikel 8, zal Tubes Gifts het gebrek herstellen, de gebrekkige tubes/Producten vervangen of de prijs van de gebrekkige tubes/Producten in kwestie terugbetalen zodra Tubes Gifts dit nodig acht. De medecontractant zal van Tubes Gifts geen schadevergoeding en of winstderving, van welke aard ook, kunnen vorderen op grond van een tekortkoming buiten de vervanging van de gebrekkige tubes/Producten en van de terugbetaling van de betaalde prijs daarvan zoals hierboven vermeld.

 

ARTIKEL 11. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

1. Indien de door Tubes Gifts te leveren Producten door de Medecontractant bestemd zijn voor wederverkoop, is die wederverkoop door de Medecontractant voor eigen rekening en risico.
2. Een eventuele samenwerking tussen de wederverkoper en Tubes Gifts is nimmer exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tubes Gifts heeft het recht meerdere wederverkopers aan te stellen zonder geografische beperking.
3. De medecontractant die optreedt als wederverkoper van de Producten is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Contractuele verplichtingen tegenover zijn eindgebruikers.

 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. Tubes Gifts is in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het Contract.
2. Indien de overmacht inhoudt dat nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Tubes Gifts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan die verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel in rekening te brengen.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid komt schade als gevolg van overmacht niet voor vergoeding in aanmerking.
5. Elk overheidsvoorschrift of instructie in verband met een pandemie kan als overmacht gelden en wordt als zodanig beschouwd indien Tubes Gifts de medecontractant daarvan in kennis stelt.

 

ARTIKEL 13. | SCHORSING EN BEËINDIGING

1. Tubes Gifts heeft het recht het Contract met onmiddellijke ingang op te schorten geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen indien de Medecontractant zijn verplichtingen krachtens het Contract niet tijdig en volledig nakomt of indien Tubes Gifts kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Medecontractant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
2. Indien de Medecontractant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd of voorlopige surseance van betaling is verleend, er beslag is gelegd op goederen of er beslag op is gelegd, of indien de Medecontractant niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft Tubes Gifts het recht het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. De Medecontractant kan geen enkele vorm van schadevergoeding vorderen met betrekking tot een door Tubes Gifts op grond van dit artikel uitgeoefend opschortings- of ontbindingsrecht.
5. De Medecontractant is verplicht Tubes Gifts de schade en winstderving, welke dan ook, als gevolg van de opschorting of beëindiging van het Contract te vergoeden.
6. Indien Tubes Gifts het Contract op grond van dit artikel beëindigt, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Alle door Tubes Gifts gestelde prijzen worden aangeboden in EURO's en exclusief BTW.
2. Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving door omstandigheden zoals valutaschommelingen, transportprijzen, schommelingen in grondstofprijzen, en/of andere onvoorziene economische omstandigheden zoals een lockdown op instructie van de overheid.
3. Tenzij anders overeengekomen is op alle orders een vooruitbetaling van 100% van toepassing. Dit voorschot wordt door de medecontractant binnen 14 dagen netto gefactureerd en betaald direct na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
4. Alle bestellingen worden, onder aftrek van het voorschot, gefactureerd wanneer de bestelling door de medecontractant kan worden afgehaald. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
5. Indien de Medecontractant in verzuim is met een van zijn betalingsverplichtingen jegens Tubes Gifts, is Tubes Gifts niet verplicht het Contract verder na te komen.
6. Betaling dient te geschieden op de door Tubes Gifts aangegeven wijze(n).
7. Tubes Gifts heeft het recht de Medecontractant uitsluitend per e-mail te factureren.
8. Bij niet betaling is de medecontractant van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de Medecontractant in verzuim is, is hij per maand 2% rente verschuldigd over het openstaande bedrag, waarvan een gedeelte van de maand als volledige maand wordt beschouwd.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt in verband met de invordering van de aan Tubes Gifts verschuldigde bedragen van de Medecontractant, komen voor rekening van de Medecontractant.
10. Tubes Gifts kan de levering van de Producten tegenhouden totdat volledige betaling van alle openstaande facturen is ontvangen.

 

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Tubes Gifts is niet aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde Producten na de levering daarvan.
2. Tubes Gifts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of winstderving, van welke aard ook, die de medecontractant lijdt als gevolg van het niet nakomen van het Contract.
3. In het geval van een tekortkoming in de levering en of de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met het Contract, zal Tubes Gifts de gebrekkige Producten vervangen door nieuwe Producten of de aankoopprijs voor deze gebrekkige Producten terugbetalen aan de medecontractant. Tubes Gifts zal in goed contact met de medecontractant trachten het probleem op te lossen en de medecontractant op de hoogte brengen van haar beslissing.
4. De medecontractant vrijwaart Tubes Gifts voor alle aanspraken van derden die schade en of winstderving, van welke aard dan ook, lijden in verband met of ten gevolge van de geleverde Producten.

 

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

1. Alle aan de Medecontractant geleverde Producten blijven eigendom van Tubes Gifts totdat de Medecontractant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. De Medecontractant is verplicht de geleverde Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tubes Gifts te bewaren.
3. Indien Producten door de Medecontractant in de normale uitoefening van zijn bedrijf of in strijd met het bepaalde in dit artikel aan derden worden verkocht en/of geleverd, wordt de koopprijs onmiddellijk opeisbaar.
4. De medecontractant geeft Tubes Gifts of door Tubes Gifts aangewezen partijen onvoorwaardelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar zich Producten bevinden waarop het eigendomsvoorbehoud rust. De medecontractant moet Tubes Gifts op het eerste verzoek alle informatie verstrekken om zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle redelijke kosten in verband met de uitoefening van Tubes Gifts haar eigendomsrechten zullen aan de Medecontractant in rekening worden gebracht.
5. Tubes Gifts heeft het recht alle goederen van de medecontractant die zij in haar bezit heeft onder zich te houden ter voldoening van alle opeisbare vorderingen die Tubes Gifts op de medecontractant heeft.

 

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTENBELEID

1. Indien de Medecontractant een klacht heeft, kan Tubes Gifts verlangen dat een beëdigd keurmeester en/of gecertificeerd laboratorium een keuringsrapport over de geleverde Producten maakt.
2. Dit rapport komt ten laste van de medecontractant, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3. Het expertiserapport wordt aan beide partijen toegezonden en wordt geacht de waarheid omtrent de Producten te bevatten.

 

ARTIKEL 18. | ALGEMENE SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen geen beroep doen op rechterlijke tussenkomst alvorens hun best te hebben gedaan het geschil in onderling overleg op te lossen.
3. De rechter te Rotterdam in Nederland is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of enige overeenkomst tussen Tubes Production Company en Medecontractant die daarop volgt. 

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gecertificeerd
   • met IFS & BIO
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Made in Europe
   • Producten uit Europa
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Uniek en innovatief
   • Single serve solution
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 100% Personaliseerbaar
   • Van tube tot verpakking